Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Szolgáltató adatai:

Kalocsai Magdolna, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 2360 Gyál, Iglói utca 1.

Adószám: 66087728-1-33

Nyilvántartási szám: 31598489

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-91406/2015.

Elektronikus elérhetőség: info@kalocsaimagdolna.com

Honlap címe: www.kalocsaimagdolna.com

 

1. A szabályzat célja

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a www.kalocsaimagdolna.com weboldalon (továbbiakban webáruház) keresztül történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

2. Fogalmak

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Vásárló: az a természetes személy, aki a kalocsaimagdolna.com weboldalon keresztül könyvet vásárol vagy regisztrál.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Vásárlóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik személynek minősül a jelen szabályzat vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., valamint a WEBOX Hungary Kft., amely cégek Szolgáltató megbízásából a kalocsaimagdolna.hu weboldalon megrendelt könyvek kiszállítását végzi.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A Vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

 

4. Adatkezelési nyilatkozat

Kalocsai Magdolna Mária egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), a kalocsaimagdolna.com weboldal és webáruház üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

 

5. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Vállalkozó a Vásárló megadott adatait kizárólag a Vásárló megrendelése teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

A Vásárló döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Vásárló által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Vásárló vásárlásainak tételösszege.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt vásárlásokkal és belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A Vállalkozó az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a Vásárló ezirányú kezdeményezésére (például regisztrációjának törlésével).

Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

7. Az adatkezelés körülményei

A Vállalkozó mint adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és megrendelések kiszállítását végző társaságok férhetnek hozzá.

A fentieken túlmenően a Vállalkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

 

8. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A Vállalkozó külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá, továbbá a megrendelések kiszállítását végző társaságok. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a Vállalkozó által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

9. A Személyes adatok biztonsága

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A Vállalkozó mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, ha a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri, ha a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

10. Rendelkezés Személyes adatokkal

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény az info@kalocsaimagdolna.com címre küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.

 

11. Az érintettek jogai

A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Vásárló kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni (info@kalocsaimagdolna.com).

 

12. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a Vállalkozó weboldalán (www.kalocsaimagdolna.com) történő közzététel napjával – azaz 2015. november 17. napjával – lép hatályba. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítások a közzététellel – azaz a weboldalon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. A Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a weboldalon minden esetben a Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen Vásárlók részére elérhető. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Jelen Szabályzat annak Vállalkozó által történő visszavonásáig marad hatályban.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló jogérvényesítési lehetőségeit a hatályos törvények alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő is az info@kalocsaimagdolna.com e-mail címen.