admin összes bejegyzése

Impresszum

Kalocsai Magdolna, egyéni vállalkozó

Székhely: 2360 Gyál, Iglói utca 1.

Adószám: 66087728-1-33

Nyilvántartási szám: 31598489

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 1655/2015/B

Nyilvántartó: Gyál Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Elektronikus elérhetőség: info@kalocsaimagdolna.com

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.                    info@tarhely.com

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Szolgáltató adatai:

Kalocsai Magdolna, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 2360 Gyál, Iglói utca 1.

Adószám: 66087728-1-33

Nyilvántartási szám: 31598489

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-91406/2015.

Elektronikus elérhetőség: info@kalocsaimagdolna.com

Honlap címe: www.kalocsaimagdolna.com

 

1. A szabályzat célja

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a www.kalocsaimagdolna.com weboldalon (továbbiakban webáruház) keresztül történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

2. Fogalmak

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Vásárló: az a természetes személy, aki a kalocsaimagdolna.com weboldalon keresztül könyvet vásárol vagy regisztrál.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Vásárlóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik személynek minősül a jelen szabályzat vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., valamint a WEBOX Hungary Kft., amely cégek Szolgáltató megbízásából a kalocsaimagdolna.hu weboldalon megrendelt könyvek kiszállítását végzi.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A Vásárló a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

 

4. Adatkezelési nyilatkozat

Kalocsai Magdolna Mária egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), a kalocsaimagdolna.com weboldal és webáruház üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

 

5. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Vállalkozó a Vásárló megadott adatait kizárólag a Vásárló megrendelése teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

A Vásárló döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Vásárló által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Vásárló vásárlásainak tételösszege.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt vásárlásokkal és belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A Vállalkozó az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a Vásárló ezirányú kezdeményezésére (például regisztrációjának törlésével).

Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

7. Az adatkezelés körülményei

A Vállalkozó mint adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és megrendelések kiszállítását végző társaságok férhetnek hozzá.

A fentieken túlmenően a Vállalkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

 

8. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A Vállalkozó külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá, továbbá a megrendelések kiszállítását végző társaságok. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a Vállalkozó által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

9. A Személyes adatok biztonsága

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A Vállalkozó mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, ha a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri, ha a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

10. Rendelkezés Személyes adatokkal

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény az info@kalocsaimagdolna.com címre küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.

 

11. Az érintettek jogai

A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Vásárló kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni (info@kalocsaimagdolna.com).

 

12. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a Vállalkozó weboldalán (www.kalocsaimagdolna.com) történő közzététel napjával – azaz 2015. november 17. napjával – lép hatályba. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítások a közzététellel – azaz a weboldalon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. A Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a weboldalon minden esetben a Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen Vásárlók részére elérhető. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Jelen Szabályzat annak Vállalkozó által történő visszavonásáig marad hatályban.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló jogérvényesítési lehetőségeit a hatályos törvények alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő is az info@kalocsaimagdolna.com e-mail címen.

Szállítási és fizetési feltételek

1. Megrendelés menete

A www.kalocsaimagdolna.com weboldal „Vásárlás” menüpontjára kattintva eljut a webáruházba. A webáruházban lehetősége van kosárba helyezni a megvásárolni kívánt terméket. A kosárban láthatja a kiválasztott terméket, annak fogyasztói árát, a szállítási költséget, valamint a fizetendő végösszeget. Ezután a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a pénztárhoz érve kell megadnia a termék kiszállításához szükséges adatait, és kiválaszthatja a fizetési módot. Ezután a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva létrejön a kiválasztott termékek megrendelése.

Megrendeléséről rendszerünk 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

2. Szállítási mód

A webáruház jelenleg minden megrendelést postai úton, ajánlott küldeményként kézbesít. Ennek díja 300 forint. A szállítási idő a Magyar Posta jelenlegi vállalása szerint 2-3 munkanap.

 

3. Fizetési mód

A következő módokat választhatja a fizetéshez:

Banki átutalás:  megrendelését az összeg beérkezése után postázzuk.

 

 

 

Hamarosan újabb szállítási és fizetési lehetőségekkel bővül a szolgáltatás.

Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató

A kalocsaimagdolna.com weboldalt és webáruházat Kalocsai Magdolna, egyéni vállalkozó üzemelteti.

A Szolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Iglói utca 1.

Gyál Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kiadott csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:

Adószám: 66087728-1-33

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-91406/2015.

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a kalocsaimagdolna.com internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a www.kalocsaimagdolna.com weboldalon található webáruházon keresztül. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A megrendelés leadása során regisztrálhatnak a Vásárlók. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságáért, a készletinformációk aktualizálásáért. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a Vásárló a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (2360 Gyál, Iglói utca 1.), ezután a Szolgáltató a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérí a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vásárló webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A megrendelt szolgáltatások hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A teljesítéstől számított 1 napon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. A Vásárló köteles a termék átvételétől számítva 1 napon belül jelezni termékszavatossági igényét.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.kalocsaimagdolna.com oldalon a Fizetési és szállítási feltételek menüpontban olvashatók.

Felelősség korlátozása: A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő károkozók ellen.

 

3. Egyéb rendelkezések

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével, panaszával forduljon a Szolgáltatóhoz az info@kalocsaimagdolna.com e-mail címen.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Hatályos: 2015. november 17-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.